Gowin zapowiada dwucyfrowy wynik w wyborach do PE

Eu­ro­po­seł Adam Bie­lan po­in­for­mo­wał, że przy­stę­pu­je do ugru­po­wa­nia Ja­ro­sła­wa Go­wi­na Pol­ska Razem. Ma wy­star­to­wać do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go z Kra­ko­wa. – Je­stem pe­wien, że jego do­świad­cze­nie i wie­dza w po­łą­cze­niu ze świe­żo­ścią spoj­rze­nia młod­szej czę­ści ze­spo­łu, da efekt, jakim bę­dzie dwu­cy­fro­wy wynik w nad­cho­dzą­cych wy­bo­rach eu­ro­pej­skich – po­wie­dział w roz­mo­wie z One­tem Ja­ro­sław Gowin.

Adam BielanAdam BielanFoto: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

– Kom­pe­ten­cje Adama Bie­la­na oce­niam bar­dzo wy­so­ko. Ma ogrom­ną wie­dzę na temat po­li­ty­ki europejskiej, w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim peł­nił wy­so­kie funk­cje: był wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym Par­la­men­tu i wi­ce­sze­fem frak­cji Eu­ro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Re­for­ma­to­rów. Oczy­wi­ście jego kom­pe­ten­cje w za­kre­sie pro­wa­dze­nia sku­tecz­nych kam­pa­nii wy­bor­czych też będą bar­dzo ważne – stwier­dził dla Onetu Gowin.

 

Start Bielana z list Polski Razem z Krakowa oznacza, że zmierzy się on najprawdopodobniej m.in. ze Zbigniewem Ziobrą (Solidarna Polska), Różą Thun (PO) oraz być może z Antonim Macierewiczem (PiS), jeśli ten zdecyduje się kandydować.

Polska Razem (PR) w wyborach do PE wystartuje samodzielnie, walcząc o przekroczenie 10 proc. głosów, czyli o 6-7 mandatów europosłów – zapowiadają liderzy tej partii. 1 lutego ugrupowanie Jarosława Gowina ma przedstawić program wyborczy do Parlamentu Europejskiego.

– Niektórzy zarzucają nam, że sięgamy po „polityków po przejściach”, ale Polskę Razem tworzą głównie młodzi ludzie, którzy dotychczas byli poza polityką. Mają doświadczenie nie z polityki partyjnej, ale z organizacji pozarządowych czy samorządów. Nawet we władzach Polski Razem połowa członków to 30, 40-latkowie, którzy wcześniej nie byli związani z żadną partią polityczną – przekonywał Gowin.

– Adam Bielan dołącza do grona moich współpracowników, którzy odpowiadali za moją kampanię na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej czy przygotowanie konwencji założycielskiej Polski Razem. Jestem pewien, że jego doświadczenie i wiedza w połączeniu ze świeżością spojrzenia młodszej części zespołu, da efekt, jakim będzie dwucyfrowy wynik w nadchodzących wyborach europejskich – dodał szef Polski Razem.

(RZ)

Źródło: Onet

Onet.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s