Monthly Archives: Czerwiec 2017

Senyszyn dla PiS: jak powinna wyglądać idealna Konstytucja RP

Zwykły wpis

Joanna Senyszyn napisał dla PiS idealną konstytucję. Adrian Duda będzie mógł w nocy podpisać.

„W trosce o byt i przyszłość naszego Boga, Honoru i Ojczyzny, odzyskawszy w 2015 roku możliwość autorytarnego stanowienia o ich losie, my, Naród Prawdziwych Wolaków – obatele lepszego sortu, wierzący w niepokalanie poczętych Lecha i Jarosława Kaczyńskich oraz w Ich Matkę Jadwigę z Jasiewiczów,  będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, mający większe niż gorszy sort prawa i mniejsze powinności wobec dobra wspólnego – Wolski,  wdzięczni Żołnierzom Wyklętym za walkę, a Kościołowi Katolickiemu za indoktrynację Wolaków,  nawiązując do najlepszych tradycji naszych przodków, którzy na mchu jadali, ale nauczyli Francuzów jeść widelcami, złączeni więzami wspólnoty z miłującymi PiS rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby konfliktów ze wszystkimi krajami dla dobra Narodowego Wolactwa, pomni gorzkich doświadczeń z czasów przejściowej konstytucji pragnąc na zawsze zagwarantować Suwerenowi – Wolakom lepszego sortu prawo do obchodzenia Miesięcznic Smoleńskich, w poczuciu odpowiedzialności przed Prezesem PiS i Bogiem,ustanawiamy w rocznicę zbrodni smoleńskiej  Konstytucję Rzeczypospolitej Wolskiej jako prawa podstawowe dla kaczystowskiej monarchii absolutnej oparte na łamaniu wolności i nieposzanowaniu sprawiedliwości, jedynowładztwie Prezesa PiS i braku dialogu społecznego. Wszystkich, którzy dla dobra Wolski tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej wyższości Wolaków lepszego sortu i w obowiązku pognębienia gorszego sortu, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Wolski i wiecznej szczęśliwości Suwerena”.

Rozdział I
Rzeczpospolita Wolska

Art. 1.
Rzeczpospolita Wolska jest dobrem wspólnym obateli lepszego sortu.

Art. 2.
Rzeczpospolita Wolska jest państwem absolutyzmu nieoświeconego.

Art. 3.
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Wolskiej należy do Prezesa PiS, który sprawuje ją przez swoich zaufanych lub bezpośrednio.

Art. 4.
Rzeczpospolita Wolska strzeże swojego terytorium przed uchodźcami, Wolakom zapewnia ograniczone wolności i prawa, dba o dziedzctwo narodowe, z wyjątkiem lasów i ich dzikich mieszkańców, zapewnia ochronę środowiska PiS, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, która nakazuje przekopać Mierzeję Wiślaną i ewentualnie Półwysep Helski.

Art. 5.
Przepisy Konstytucji stosuje się wg widzimisię Prezesa PiS lub bezpośrednio.

Art. 6.
1. Ustrój Rzeczypospolitej Wolskiej opiera się na skupieniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w rękach PiS.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje PiSejm, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, władzę sądowniczą PiSądy i trybunały, władzę terytorialną PiSamorządy, a władzę ostateczną Prezes PiS.

Art. 7. 
Rzeczpospolita Wolska ma jedną partię polityczną – PiS.

Art. 8.
Rzeczpospolita Wolska nie zapewnia wolności mediów.

Art. 9.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina i macierzyństwo znajdują się pod opieką Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski.

Art. 10.
Rzeczpospolita Wolska jest państwem wyznaniowym. Katolicyzm jest religią państwową. Głową Kościoła jest ojdyr Rydzyk.

Art. 11.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Wolskiej służą PiS i mogą być stosowane przeciwko obatelom gorszego sortu.

Rozdział II
Wolności, prawa i obowiązki suwerena i obatela
Zasady ogólne

Art. 12.
1. Nie wszyscy są równi wobec prawa.
2. Każdy może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny i bez przyczyny.

Art. 13.
Kobiety w Rzeczypospolitej Wolskiej mają mniej praw.

Art. 14.
Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Wolskiej, korzysta z praw zapewnionych w Konstytucji wg widzimisię władzy.

Art. 15.
Rzeczpospolita Wolska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia do ekshumacji.

Art. 16.
Odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto podpadnie rządzącym.

Art. 17.
Zbrodnie przeciwko PiS nie podlegają przedawnieniu.

Art. 18.
Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym widzimisię.

Art. 19.
Każdy może być zmuszony przez areszt wydobywczy do ujawniania wszelkich informacji, a władze mogą je dowolnie wykorzystać.

Art. 20.
Obatela gorszego sortu można wydalić z kraju i zakazać mu powrotu do kraju.

Art. 21.
1. Nikomu nie zapewnia się wolności sumienia ani religii.
2. Każdy może być zmuszony do uczestniczenia w katolickich praktykach religijnych.

Art. 22.
Cenzura prewencyjna jest warunkiem zachowania właściwego poziomu moralnego Narodu Wolskiego.

Wolności i prawa polityczne

Art. 23.
Zapewnia się wolność organizowania miesięcznic smoleńskich.

Art. 24.
Obatel Wolski lepszego sortu ma prawo wybierania władz, jeżeli nie był poczęty in vitro i posiada świadectwo moralności od proboszcza.

Art. 25.
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi, ale po co, skoro i tak nie będą rozpatrzone.

Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Art. 26.
Każdy ma prawo do własności, póki nie zostanie mu odebrana przez władzę.

Art. 27.
Wolacy gorszego sortu są reedukowani w obozach pracy.

Art. 28.
Niektórzy mają prawo do zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia na koszt państwa. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa władza.

Art. 29.
1. Nauka religii do 18 roku życia jest obowiązkowa i płatna.
2. Zapewnia się nierówny dostęp do wykształcenia.

Art. 30.
Matka-Wolka w stanie błogosławionym ma prawo do pomocy państwa. Prawo to automatycznie wygasa z chwilą porodu.

Art. 31. 
Rzeczpospolita Wolska zapewnia ochronę praw dzieci poczętych. Prawa te wygasają z chwilą urodzenia.

Art. 32.
Władze realizują program Mieszkanie+ poprzez wysiedlanie Wolaków gorszego sortu i zasiedlanie ich mieszkań obatelami lepszego sortu.

Art. 33.
Władze chronią obateli przed nadmiernym rozpasaniem konsumpcyjnym.

Obowiązki

Art. 34.
Obowiązkiem obatela wolskiego jest wierność Rzeczypospolitej oraz miłość do PiS i jej prezesa, oby żył wiecznie.

Art. 35.
Każdy jest obowiązany do płacenia na Kościół i PiS. Gorszy sort płaci więcej.

Rozdział III
Źródła prawa

Art. 36.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa naturalnego Rzeczypospolitej Wolskiej są Prezes PiS, ojdyr Rydzyk i Bóg.

Rozdział IV
PiSejm

Art. 37.
Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Wolskiej sprawuje PiSejm

Art. 38.
PiSejm składa się z pisłów.

Art. 39.
Wybory do PiSejmu odbywają się w terminie i na zasadach określonych przez Prezesa PiS.

Art. 40.
1. Pisłowie są przedstawicielami PiS. Wiążą ich instrukcje prezesa PiS.
2. Pisłowie składają przed Prezesem PiS następujące ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję składać projekty ustaw zgodne z prawem Bożym i głosować, jak zarządzi PiS. Tak mi dopomóż Bóg i Prezes PiS”.

Rozdział V
Prezydent Rzeczypospolitej Wolskiej

Art. 41.
1. Prezydent Rzeczypospolitej Wolskiej jest z łaski Prezesa PiS, który go namaszcza i decyduje o długości kadencji.
2. Prezydent Rzeczypospolitej pilnuje żyrandoli i czuwa, bo w każdej chwili może dostać coś do podpisania.

Art. 42.
Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu na klęczkach następującej przysięgi:
„Uroczyście przysięgam, że nigdy nie sprzeciwię się Prezesowi PiS ani żadnemu poleceniu, które jego jest. Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 43.
Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski, powołuje sędziów i nadaje tytuły profesorskie wg swojego widzimisię, ale nie wbrew woli prezesa PiS.

Rozdział VI
Rada Ministrów i administracja rządowa

Art. 44.
Rada Ministrów dzieli i rządzi.

Art. 45.
W administracji rządowej wiedzą, co mają robić.

Art. 46.
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed prezesem PiS i ewentualnie innym Bogiem.

Rozdział VII
Samorząd terytorialny

Art. 47.
Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi PiS.

Rozdział VIII
PiSądy i trybunały

Art. 48.
PiSądy i trybunały są władzą zależną od PiS.

Art. 49.
Sędziowie są powoływani na jakiś czas spośród protegowanych prezesa PiS i są usuwalni.

Art. 50.
Prezesa Trybunału wybiera się spośród sędziów, których współmałżonek był tajnym współpracownikiem służb PRL.
.

Rozdział IX
Organy kontroli i ochrony prawa

Art. 51.
Ostateczna kontrola wszystkiego jest sprawowana przez prezesa PiS.

Rozdział X
Finanse publiczne

Art. 52.
Finanse publiczne mają wystarczać.

Art. 53.
Centralnym bankiem państwa jest SKOK.

Rozdział XI
Stany nadzwyczajne

Art. 54.
Na terenie Rzeczpospolitej Wolskiej obowiązuje stan smoleński.

Rozdział XII
Zmiana Konstytucji

Art. 55.
Zmiana konstytucji zostanie wprowadzona, jak będzie trzeba.

Rozdział XIII
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56.
Traci moc wszystko, co było przedtem.

Art. 57. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Wolskiej wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na profilu prof. Joanny Senyszyn na platformie Facebook oraz w tygodniku „Fakty i Mity”.

19260308 1311528888964871 873435787163278063 n

Szyszko, kłamca od Rydzyka, o córce leśniczego

Zwykły wpis

Jan Szyszko, jak przystało na polskiego katolika bliskiego o. Tadeuszowi Rydzykowi, kłamie na potęgę.

Korupcja nie wyszła, bo kamera Polsatu złapała Szyszkę z kopertą od „córki lesniczego”, którą dawał Mariuszowi Błaszczakowi.

Działo sie to 12 czerwca. Nie wiadomo, kto jest nadawcą tej koperty, kim jest córka leśniczego.

A dzisiaj – 30 czerwca – też nie wiadomo, bo Szyszko wpadł na jakiś absurdalny pomysł, że koperta dotyczy „Inki”, rozstrzelanej w 1946 roku bohaterki antykomunistycznego podziemia, Danuty Siedzikówny.

Jak tę pokrętność wytlumaczyć?

„To o „Ince” tam było?”, minister wpadł we własne sidła na antenie Polskiego Radia.  „Jako poseł dostaję wiele kopert z prośbą o przekazanie. Oddaj pan kopertę tamtemu, a ja nie zaglądam” – powiedział z „rozbrajającą” szczerością. – „Koperta wędruje teraz oficjalną pocztą do ministra Błaszczaka” – orzekł na zakończenie.

Typowy kłamca od Rydzyka.

Jak to „ładnie” ujął Bartosz Wieliński:

Rząd PiS przegrywa z Brukselą w kwestii podatku handlowego. Lewusy

Zwykły wpis

Rząd Beaty Szydło doznaje kolejnej spektakularnej porażki. Komisja Europejska wyrzuca do kosza osławiony projekt opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych.

Do kosza ma iść to pisowskie badziewie. PiS uzasadniał swoje zamiary dowartościowaniem polskiego handlu, co jest wierutnym kłamstwem. Jak zresztą wszystko w tej partii.

Bruksela uzasadnia swoją negatywną decyzję tym, że rząd PiS dyskryminowałby niektórych przedsiębiorców.

Tak naprawdę PiS chodziło o wpływy do budżetu rzędu 3-3,5 mld zł, które handel musiałby wyciągnąć z naszych kieszeni poprzez wyższe ceny, aby się opłacało. To logiczne.

Takich złodziejów i lewusów w polskiej polityce jak PiS nigdy po 89 roku nie było. Mają lewe umysły, lewe rece, beztalencia. A przede wszystkim popaprane wartosci, antychrześcijańskie, antyludzkie. Krętacze.

Należy odsunąć ich od koryta, bo niszczą kraj w każdej dziedzinie. Ze wszystkiego wychodzi im katastrofa.

Kaczyński podpowie prokuratorom, o co mają oskarżyć Polaków broniących polskiej godności

Zwykły wpis

Prokuratura sama z siebie wszczyna postępowanie, czy Jarosław Kaczyński został znieważony w grudniu ubiegłego roku podczas jego wizyty na grobie brata Lecha K. na Wawelu.

Prezes PiS przybywał w politycznym orszaku i demonstrował swoje władztwo także, co do Wawelu.

Jest to znieważanie Polski, narodu polskiego, a na Wawelu leży winny katastrofy smoleńskiej, który już został osądzony na tamtym świecie.

Jeżeli w tamtym niebycie jest więzienie, to Lech K. kibluje karę dożywotniego więzienia (czyli wieczność) za sprawstwo śmierci 96 osób – włącznie ze sobą.

Wszak tam prokuratorem jest św. Paweł, a ten duchom, którzy mają na koncie tyle trupów, nie popuszcza. Piekło jest niewłaściwym miejscem na odbycie kary, jest zbyt lekkie, bo rygor ma coraz mniej zaostrzony. Do niego pójdzie Tadeusz Rydzyk, dla którego Lucyfer już dorzuca do kotła.

Tak przedstawia rozum sprawę Lecha K. (wszechświat versus przedstawiciel antypolskiego kaczyzmu), ale w Polsce ideologią jest choroba smoleńska, która doprowadziła PiS do władzy, a Kaczyńskiego do szarogęszenia. Przepraszam: szarokaczenia.

Prokuratura pod wodzą Zbigniewa Ziobry do rozumu podchodzi od tylca. Najpierw będzie zeznawał Kaczyński, aby podpowiedział prokuratorom, o co mają oskarżać Polaków, którzy nie godzą się na szarokaczyzm – taką odmianę brunatności.

Adrian Duda jest zaproszony na swoje imieniny przez KOD

Zwykły wpis

8 lipca KOD będzie obchodził imieniny Adriana Dudy. Warto pamiętać, że jest on prezydentem RP, acz niedawno powiedział, że nie wszystkich Polaków.

Taki niepełny, niedorobiony człowiek. W dniu jego imienin raczej nie powinno się wypominać, że złamał Konstytucję i czeka go Trybunał Stanu.

Niech ten dzień będzie miły.

Cela i prycza – nie jest to przyjemna sprawa, ale można przecież zapewnić Adriana: Nie martw się, Adrian, zrzucimy się na wałówę.

Prezes PiS nie przyjdzie, bo się boi. Może go też nie być w kraju, gdyż zadekuje się u ciepłego człowieka Łukaszenki, jak Janukowycz u Putina.

KOD uniewinniony. To policja dała plamę na polecenie PiS – gliniarze

Zwykły wpis

Sąd Rejonowy w Suwałkach w apelacji jeszcze raz uniewinnił działaczy KOD, którzy zostali obwinieni o zakłócenia w tym mieście wernisażu wystawy o generale Władysławie Andersie w marcu 2016 r.

Wówczas to odbywała się kampania wyborcza córki legendarnego generała Anny Marii Anders przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. Anders była kandydatką PiS, zresztą została wybrana, ale nikt od tamtej pory jej na Podlasiu nie widział, przebywa nieustannie za granicą.

PiS ewidentnie nadużywał wspólnej historii i dlatego taka była postawa KOD.

Sędzia Piotr Taraszkiewicz odwoływał się do Konstytucji i prawa międzynarodowego, które gwarantują obywatelom wolność wyrażania opinii i wypowiedzi, wyrok uniewinnienia uzasadniał: „Zachowanie obwinionych powinno być rozpatrywane w kontekście całego wydarzenia i jego okoliczności w celu zachowania obiektywizmu w tej sprawie”.

Obiektywnie są niewinni. Historycznie zaś racja jest po stronie KOD, który jak może zło czynione przez PiS Polsce stara się zmniejszać.

Najlepiej byłoby, aby od koryta zostali przepędzeni Kaczyński, Duda i Szydło. Ich miejsce przed Trybunałem Stanu.

Tak się stanie. Tylko pytanie: kiedy?

Zaś policja w Suwałkach nie popisała się, bo to ona wystąpiła na polecenia PiS. To nie policja, to gliniarze, gliniarstwo.

Prof.  Marcin Matczak (Uniwersytet Warszawski) pisze o takich działaniach społeczeństwa obywatelskiego oraz o nie stawieniu się prezydent Warszawy Hanny Grnkiewicz Walz na komisji sejmowej ds. reprywatyzacji oraz o miesięcznicach smoleńskich.

Dobry żart tynfa wart. O dzisiejszym tornado.

Macierewicz i trolle Szefernakery nękają Elizę Michalik i Tomasza Piątka

Zwykły wpis

Pisowskie trolle od Szefernakera (jest estetycznym niepodrabianym Frankensteinem) – zatrudniony jest zresztą w kancelarii Beaty Szydło – zostały wypuszczone na Elizę Michalik, która przeprowadziła wywiad z Tomaszem Piątkiem, autorem książki o obskurancie Antonim Macierewiczu „Macierewicz i jego tajemnice”.

Frankensteiny-Szefernakery plują właściwym dla siebie jadem (sowieckim) na Elizę. Pisowska zaraza komusza – tfu.

Na FB Eliza na ten temat pisze:

„Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że od czasu emisji mojego ostatniego, czwartkowego programu z Tomaszem Piątkiem o wymagających wyjaśnienia powiązaniach ministra Antoniego Macierewicza, stałam się obiektem dziwnych telefonicznych, osobistych, a czasem twitterowo-facebookowych nagabywań, propozycji i ostrzeżeń ze strony ludzi, którzy podają się za „życzliwych”.

Nie zamierza się bezczynnie temu przyglądać: – „Weszłam w kontakt z instytucjami, także zagranicznymi, monitorującymi wolności obywatelskie i niezależność dziennikarską w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i jestem w stałym kontakcie z prawnikami. Wszystkie tego typu sytuacje dokumentuję (także nazwiska, maile, wiadomości nadsyłane drogą mediów społecznościowych i numery telefonów) i przekazuję dalej profesjonalistom”  – komunikuje Michalik.

Macierewicz podał sprawę do prokuratury. Co jest wykorzystywaniem organów panstwa. Macierewicz ma od tego sądy i może wystąpić z powództwa cywilnego, a nie nękać Tomasza Piątka.

Macierewicz nęka.

Tutaj wywiad Elizy z Piątkiem >>>

Zaskakujące powiązania Antoniego Macierewicza – z Rosją, Putinem, a nawet z rosyjską mafią i służbami. Półtora roku zbierania danych i ich analizy przez Tomasza Piątka przynosi szokujące wnioski. Pojawia się też wątek afery taśmowej, która pogrążyła rząd PO-PSL. Według Piątka, szef MON powinien być natychmiast zawieszony jako minister i wytłumaczyć się ze swoich wieloletnich powiązań. O szczegółach dziennikarz opowiedział w programie „Nie ma żartów” Elizy Michalik w Superstacji.

Macierewicz to zaprzaniec, jakich mało było w historii Polski.

Więcej >>>

Tomasz Lis z dedykacją od Tomasza Piątka w książce obnażającej Macierewicza

Zwykły wpis

Tomasz Lis cieszy się z dedykacji, jaką mu napisał Tomasz Piątek w publikacji obnażającej zaprzaństwo Antoniego Macierewicza.

Ta książka powinna być końcem tego pacjenta polskiej polityki. Niech wraca do Tworek!