Powstaje film o Zbigniewie Relidze

Ru­szy­ły zdję­cia do naj­now­sze­go filmu Łu­ka­sza Pal­kow­skie­go pt. „Bo­go­wie”. Jest to opar­ta na fak­tach, fil­mo­wa opo­wieść o mło­dym Zbi­gnie­wie Re­li­dze, który w la­tach 80. do­ko­nał pierw­sze­go w Pol­sce, uda­ne­go prze­szcze­pu serca. W rolę pro­fe­so­ra wcie­li się To­masz Kot.

Materiały prasoweMateriały prasoweFoto: Materiały prasowe

– Na pewno nie bę­dzie to film o mi­ni­strze. To bę­dzie film o le­ka­rzu. Ma obej­mo­wać okres dwóch lat na prze­ło­mie War­sza­wy i Za­brza – mówi „Fak­to­wi” Anna Re­li­ga, żona zmar­łe­go le­ka­rza, a także po­li­ty­ka PiS. – Sce­na­riusz kon­sul­to­wa­no ze mną. Myślę, że bę­dzie do­brze. Jest mi miło, że po­wsta­nie ten film. Na pewno taki wyraz pa­mię­ci jest przy­jem­ny – cie­szy się.

Zbi­gniew Re­li­ga 15 sierp­nia 1985 roku prze­pro­wa­dził pierw­szą ope­ra­cję na sercu, a 5 li­sto­pa­da tego sa­me­go roku ze­spół le­ka­rzy pod jego kie­row­nic­twem prze­pro­wa­dził pierw­szy udany za­bieg prze­szcze­pie­nia serca w Pol­sce.

Wy­bit­ny le­karz od 31 paź­dzier­ni­ka 2005 roku do 14 lipca 2006 spra­wo­wał urząd mi­ni­stra zdro­wia w rzą­dzie Ka­zi­mie­rza Mar­cin­kie­wi­cza, a na­stęp­nie w rzą­dzie Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go.

8 marca 2009 roku Re­li­ga zmarł na raka płuc.

 

Źródło: Onet.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s